Sunday, July 23, 2006

PLEASE READ THE STORY FIRST


Sometimes you think you know the people that are close to you..but beware. Please excuse the graphic nature of how this story is told but I b

elieve it is necessary to highlight the
important lesson within.

Huwag Po Itay....

Nais kong ibahagi sa inyo ang namagitan sa amin ng aking itay isang gabi. Hinding-hindi ko
makakalimutan ang gabing iyon. Malakas ang ulan noon nguni't maalinsangan ang simoy ng hangin.


Ako ay nagsusuklay sa aking silid, katatapos ko pa lamang maligo at nakatapis pa lamang noon. Narinig kong kumakatok si Itay sa aking pinto. Nang sagutin ko ang pagkatok niya ay sinabi niya na kailangan daw naming mag-usap at humiling na papasukin siya. Binuksan ko ang pinto at siya'y kagyat na pumasok sa aking silid.


Laking pagkagulat ko nang ipinid niya at susian ang pinto. Hinawakan ni Itay ang aking mga kamay, hinaplos-haplos niya ang aking buhok, ang aking mukha, pinaraan niya ang kanyang mga daliri sa aking kilay, sa aking mga

pisngi,sa aking mga labi. Napasigaw ako.

"ITAY, huwag, huwag! Ako'y inyong anak! Utang na loob, Itay!" Nguni't parang walang narinig ang aking Itay. Ipinagpatuloy niya ang kanyang ginagawa. Ipinikit ko na lamang ang aking mga mata dahil ayaw kong makita ang mukha ng aking ama habang ipinagpapatuloy niya ang kanyang ginagawa sa akin.

Naririnig ko si Inay sumisigaw habang binabayo ang pinto at nagpipilit na ito'y buksan, "Hayop ka! hayop ka! Huwag mong gawin iyan sa an

ak mo! Huwag mong sirain ang kanyang kinabukasan".

Subalit wala ring nagawa si Inay, hindi rin siya pinakinggan ni Itay. Nanatili na lamang akong walang katinag-tinag at ipinaubaya ko na lamang ang aking sarili sa anumang gustong gawin ng aking Itay.


Pagkalipas ng ilang oras ay tumigil na rin ang aking Itay. Iniharap niya ako sa salamin ay ganoon na lamang ang aking pagkamangha at pagkagulat sa aking nakita. Magaling naman palang mag-make-up si Itay.


Nang gabing iyon ay nagtapat sa akin ang aking ama. Bakla pala siya. Labis akong nagalak sa
galing at husay ng aking ama. Naisip ko na matutuwa ang aking boyfriend dahil lalo akong gumanda ngayon. Niyakap ko si Itay at pareho kaming napaluha sa labis na kagalakan. Masaya na kami ngayon at nabubu

hay nang matiwasay.

Lovingly yours,


BADONG

Friday, July 21, 2006

DN Angel

I have finally watched DN Angel, the whole series! This is thanks to www.youtube.com and www.keiichianimeforever.com! The story is so cute and the plot becomes deeper and more interesting as the story progresses. I learned from the story that no one deserves to be alone because somewhere out there, there would be someone who would cherish our lives and existence in this world. No one deserves to be lonely because as the saying goes, there is always someone for everyone, just wait for them at the right time and at the right place.

I encourage everyone to watch this anime series. It’s really great!!!

Oh how I wish I could be like Daisuke Niwa who is such a great person. How I wish I was a person with a heart that is pure.

Thursday, July 20, 2006

Busy Busy Busy

These days I have been always so busy! busy! busy! But I never exert that much effort in my studies at all these days but I still get so tired and stressed. Maybe I’m just suffering from a severe case of laziness because all I do when I reach my boarding house is sleep, sleep, sleep… I feel like Hitome in Vision of Escaflawne who just wants to sleep and fade away… hmm… fading away… this is what I want to happen to me someday… just fade away with no one ever noticing… I want to rest… Or maybe I just need strength. I need strength to be the best that I can be. I thought that I can find that kind of strength in someone else but I realize that I am the only one who can really draw that strength from me… It all relies on me…

Saturday, July 8, 2006

Return Demo Tomorrow

I am so scared... actually I'm lying... I don't know why I still can afford to goof around even when I know that tomorrow is our return deminstration for the bed making... Is this a sign that I am so indolent?! Buhuhu... I hope not.

School has been tiring as usual but I am still surviving I think. My grades are satisfactory or fair but I'mnot satisfied at all. I know that I can do better but I just lack the energy to do things but starting now I will do all my best and I'll priorotize my studies over anything else.

I'm so sleepy already... I so lack sleep... ZzZzZ...

what's been happening

Life for me is bitter-sweet and I have learned to embrace anything and everything that life is all about. I'm still quite happy and I intend to be happy and I won't let stress wear me out. I have my special someone now to support me and keepmy spirits up.

It's been quite a while since my last post... things have been very crazy lately. But here I am now finding time to blurt all my feelings and ideas out hehehe....